Abhibhavak ka matlab kya hota hai

Abhibhavak का matlab संरक्षक, dekhrakh karne wala.