Ghadiyal ko english mein kya kahate hain

Ghadiyal ko english mein alligator kahate hain