Karya karne ki chamta ko kya kehte hain

Karya karne ki chamta ko kya kehte hain