Labhale amhas bhagya bolato marathi

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठीजाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठीधर्म , पंथ , जात एक जाणतो मराठीएवढ्या जगात माय मानतो मराठी आमुच्या मनामनात दंगते मराठीआमुच्या रगारगात रंगते मराठीआमुच्या उराराउरात स्पंदते मराठीआमुच्या नसानसात नाचते मराठी आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठी

आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठीआमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठीआमुच्या घराघरात वाढते मराठी आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठीयेथल्या फुलाफुलात हासते मराठीयेथल्या दिशादिशात दाटते मराठीयेथल्या नगानगात गर्जते मराठी येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठीयेथल्या वनावनात गुंजते मराठीयेथल्या तरुलतात साजते मराठीयेथल्या कळीकळीत लाजते मराठी येथल्या नभामधून वर्षते मराठीयेथल्या पिकांमधून डोलते मराठीयेथल्या नद्यांमधून वाहते मराठीयेथल्या चराचरात राहते मराठी पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठीआपुल्या घरात हाल सोसते मराठीहे असे कितीक खेळ पाहते मराठीशेवटी मदांध तख्त फोडते मराठी