Rukmani kiska avtar thi

rukmani mata lakmi ki avtar thi