Teetar ko english me kya kehte hain

Teetar ko english me partridges kehte hain