Tehri bandh kahan sthit hai

New Tehri, Uttarakhand 249001