Vrishabh rashi ko english mein kya kahate hain

vrishabh rashi ko english mein Taurus kahate hain